Công văn 132 ttr-texh kế hoạch thanh tra 2023 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 30/5/2023 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch số 162-KH/HU ngày 7/6/2023.

Công văn 132 ttr-texh kế hoạch thanh tra 2023 năm 2024

Thanh Chương hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ XIII

Mục đích của Kế hoạch 162 là triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội nói chung, việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại địa phương nói riêng. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và có biện pháp xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định; Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành chức năng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong thực hiện công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra, kiểm toán; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Kế hoạch số 162 đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; phối hợp đồng bộ các giải pháp, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc công tác này.

Với mục đích, yêu cầu nêu trên, Kế hoạch 162 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương đã đề ra 07 nhiệm vụ, giải pháp đó là: (1) Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC, nhất là quy định trong lĩnh vực thanh tra, kiểm toán. Nâng cao nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp về vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. (2) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo hướng bảo đảm trọng tâm, hiệu quả; đưa nội dung rà soát vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. (3) Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra; làm tốt công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo thực hiện sau thanh tra, kiểm toán. Nâng cao hiệu quả thu hồi về kinh tế, tài sản, kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong tỏa tài khoản và xử lý tài sản ngay trong quá trình thanh tra và kiến nghị của kiểm toán. (4) Tập trung kiểm tra, giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kiến nghị của Thanh tra các cấp, Kiểm toán Nhà nước (nếu có) thuộc lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực thông qua công tác thanh tra, kiểm toán. (5) Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: Thanh tra huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra bảo đảm thu hồi 100% tài sản nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra. Kịp thời xử lý nghiêm về Đảng, hành chính, hình sự đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (6) Thanh tra huyện chủ động phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn huyện. (7) Chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thanh tra, cơ quan có chức năng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo đảm đủ về số lượng, có phẩm chất, đạo đức, trung thành, liêm chính, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. Thực hiện tốt vai trò tiên phong, chủ công trong phòng ngừa, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý các sai phạm và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, góp phần từng bước kiềm chế, ngăn chặn các sai phạm về kinh tế và các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Kế hoạch đã giao Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Thanh tra các cấp, Kiểm toán Nhà nước gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 15/12 hằng năm./.