Top 5 luật tổ chức chính phủ hợp nhất pdf 2023

Top 1: Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH 2019 Luật Tổ chức Chính phủ

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: . VĂN PHÒNG QUỐC HỘI --------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------. Số: 21/VBHN-VPQH. Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019 . LUẬTTỔ CHỨC CHÍNH PHỦLuật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội, có hiệu lực k
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 12, 2019 · ... hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tổ chức thực hiện các biện pháp để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ...16 thg 12, 2019 · ... hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tổ chức thực hiện các biện pháp để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ... ...

Top 2: Văn bản hợp nhất Luật số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của ...

Tác giả: sonoivu2.namdinh.gov.vn - Nhận 252 lượt đánh giá
Tóm tắt: Văn bản hợp nhất Luật số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội Hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 . Trích yếu: Hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 12, 2019 · Trích yếu: Hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức ...Bị thiếu: pdf | Phải có:pdf16 thg 12, 2019 · Trích yếu: Hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức ...Bị thiếu: pdf | Phải có:pdf ...

Top 3: Tổ chức Chính phủ - CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp

Tác giả: moj.gov.vn - Nhận 131 lượt đánh giá
Tóm tắt: LUẬT Tổ chức Chính phủ _______ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tổ chức Chính phủ. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Vị trí, chức năng của Chính phủ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện. quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Điều 2. Cơ cấu tổ ch
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật và báo cáo với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật.Tổng hợp đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật và báo cáo với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật. ...

Top 4: Luật tổ chức Chính phủ năm 2015: những nội dung cần tiếp tục sửa ...

Tác giả: moha.gov.vn - Nhận 156 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Những điểm mới trong Luật tổ chức Chính phủ năm 2015  1.1. Về vị trí, vai trò của Chính phủ Nhiệm vụ, quyền hạn hành pháp của Chính phủ được quy định trong Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 có 2 điểm mới quan trọng, đó là: - Khẳng định nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng hàng đầu của Chính phủ là tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật(1); trước hết là nhiệm vụ, quyền hạn lập quy: “Ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản pháp luật để thi hành Hiến. pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh,
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 9, 2019 · Nghiên cứu hợp nhất một số bộ có chức năng gần nhau, đối tượng và phạm vi quản lý liên quan với nhau để khắc phục tình trạng cắt khúc, chồng ...4 thg 9, 2019 · Nghiên cứu hợp nhất một số bộ có chức năng gần nhau, đối tượng và phạm vi quản lý liên quan với nhau để khắc phục tình trạng cắt khúc, chồng ... ...

Top 5: Đề nghị phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức ...

Tác giả: sonv.ninhthuan.gov.vn - Nhận 212 lượt đánh giá
Tóm tắt: © SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN © SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬNTrụ sở: Số 26A Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.Điện thoại: (0259)3822765; Fax: (0259).3820388; Email: Giấy phép số: 26/GP-BC ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Cục trưởng Cục báo chí.Ghi rõ. nguồn 'Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận' khi bạn phát hành lại.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 9, 2023 · Đề nghị phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019).29 thg 9, 2023 · Đề nghị phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019). ...