Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x9de2b0acc38a1757449938016335973c7a4a6558 1 0 23:30 27/09/2023

Token FUSDD có mã ký hiệu là FUSDD hoạt động trên nền tảng bsc. FUSDD/FUSDD thực hiện 210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,796.74 USD (295.26 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 23:00 27/09/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,373 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,224,326.87 USD (1,393.19 ETH)

eth0xed4e879087ebd0e8a77d66870012b5e0dffd0fa4 1 0 23:00 27/09/2023

Token AstroPepeX có mã ký hiệu là APX hoạt động trên nền tảng eth. AstroPepeX/APX thực hiện 997 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 763,757.97 USD (478.93 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 23:00 27/09/2023

Token Gold có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 609 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 440,102.43 USD (277.05 ETH)

eth0xffd822149fa6749176c7a1424e71a417f26189c8 1 0 23:00 27/09/2023

Token Nothing Token có mã ký hiệu là thing hoạt động trên nền tảng eth. nothing/thing thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,785.55 USD (34.22 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 23:00 27/09/2023

Token MangoMan Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 2,544 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 469,434.08 USD (2,201.61 ETH)

eth0x302cae5dcf8f051d0177043c3438020b89b33218 1 0 23:00 27/09/2023

Token Boost Coin có mã ký hiệu là Boost hoạt động trên nền tảng eth. Boost Coin/Boost thực hiện 160 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,063.15 USD (61.99 ETH)

eth0xaed8077b25c88af2e711abdcc24ef9389b028876 1 0 23:00 27/09/2023

Token PogeX có mã ký hiệu là POGEX hoạt động trên nền tảng eth. PogeX/POGEX thực hiện 232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,663.73 USD (66.21 ETH)

bsc0x5b6bf0c7f989de824677cfbd507d9635965e9cd3 1 0 23:00 27/09/2023

Token Gamium có mã ký hiệu là GMM hoạt động trên nền tảng bsc. Gamium/GMM thực hiện 495 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 192,573.04 USD (905.46 ETH)

eth0x8a0c816a52e71a1e9b6719580ebe754709c55198 1 0 23:00 27/09/2023

Token zkSync Labs có mã ký hiệu là ZKLAB hoạt động trên nền tảng eth. zkSync Labs/ZKLAB thực hiện 191 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,324.87 USD (71.70 ETH)

eth0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 1 0 23:00 27/09/2023

Token BAD IDEA AI có mã ký hiệu là BAD hoạt động trên nền tảng eth. BAD IDEA AI/BAD thực hiện 918 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,612,427.25 USD (1,010.40 ETH)

bsc0x01e0d17a533e5930a349c2bb71304f04f20ab12b 1 0 23:00 27/09/2023

Token Revolve Games có mã ký hiệu là RPG hoạt động trên nền tảng bsc. REVOLVE_GAMES/RPG thực hiện 202 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,188.65 USD (415.08 ETH)

eth0x5fe72ed557d8a02fff49b3b826792c765d5ce162 1 0 23:00 27/09/2023

Token Shezmu có mã ký hiệu là SHEZMU hoạt động trên nền tảng eth. Shezmu/SHEZMU thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,572.85 USD (47.24 ETH)

eth0x4c45bbec2ff7810ef4a77ad7bd4757c446fe4155 1 0 23:00 27/09/2023

Token Jungle Labz có mã ký hiệu là JNGL hoạt động trên nền tảng eth. Jungle/JNGL thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 211,794.97 USD (132.84 ETH)

fantom0x04068da6c83afcfa0e13ba15a6696662335d5b75 1 0 23:00 27/09/2023

Token USD Coin có mã ký hiệu là USDC hoạt động trên nền tảng fantom. USD Coin/USDC thực hiện 8,128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 272,878.44 USD (1,451,365.38 ETH)

eth0x3e34eabf5858a126cb583107e643080cee20ca64 1 0 23:00 27/09/2023

Token Linq có mã ký hiệu là LINQ hoạt động trên nền tảng eth. Linq/LINQ thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,114.56 USD (75.55 ETH)

eth0x667210a731447f8b385e068205759be2311b86d4 1 0 23:00 27/09/2023

Token ETF The Token có mã ký hiệu là ETF hoạt động trên nền tảng eth. ETF The Token/ETF thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,300.01 USD (77.76 ETH)

eth0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 1 0 23:00 27/09/2023

Token PAAL AI có mã ký hiệu là $PAAL hoạt động trên nền tảng eth. PAAL AI/$PAAL thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,513.67 USD (64.90 ETH)

bsc0x818835503f55283cd51a4399f595e295a9338753 1 0 23:00 27/09/2023

Token AGI Token có mã ký hiệu là AGI hoạt động trên nền tảng bsc. AGI Token/AGI thực hiện 197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,849.39 USD (360.70 ETH)

bsc0x31471e0791fcdbe82fbf4c44943255e923f1b794 1 0 23:00 27/09/2023

Token Plant vs Undead có mã ký hiệu là PVU hoạt động trên nền tảng bsc. Plant vs Undead Token/PVU thực hiện 575 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,363.23 USD (438.51 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 23:00 27/09/2023

Token Wasder có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 395 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 221,919.11 USD (138.18 ETH)

eth0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d 1 0 23:00 27/09/2023

Token Optimus AI có mã ký hiệu là OPTIMUS hoạt động trên nền tảng eth. Optimus/OPTIMUS thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,804.82 USD (37.92 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 23:00 27/09/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,606.03 USD (77.79 ETH)

eth0xb2492e97a68a6e4b9e9a11b99f6c42e5accd38c7 1 0 23:00 27/09/2023

Token Veloce có mã ký hiệu là VEXT hoạt động trên nền tảng eth. Veloce/VEXT thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,162.95 USD (33.32 ETH)

bsc0xaf535b6ed0c1ccf83fa7b32fb9a0c76ccc6f48d0 1 0 23:00 27/09/2023

Token ZOCI có mã ký hiệu là ZOCI hoạt động trên nền tảng bsc. ZOCI/ZOCI thực hiện 339 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,825.65 USD (550.34 ETH)

eth0x4e51a6b3cc6d5ae69a0d44db9de846aeb5a582dd 1 0 23:00 27/09/2023

Token GYOZA có mã ký hiệu là GYOZA hoạt động trên nền tảng eth. GYOZA/GYOZA thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 24,699.60 USD (15.53 ETH)

bsc0x3cb26f04223e948b8d810a7bd170620afbd42e67 1 0 23:00 27/09/2023

Token AREON có mã ký hiệu là AREA hoạt động trên nền tảng bsc. AREON/AREA thực hiện 577 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,024.18 USD (741.78 ETH)

eth0xbb9fd9fa4863c03c574007ff3370787b9ce65ff6 1 0 23:00 27/09/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng eth. HILO/HILO thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,033.28 USD (66.01 ETH)

eth0x562e12e1e792643d168c1fa01c1b7198a0f83c9f 1 0 23:00 27/09/2023

Token Bookiebot có mã ký hiệu là BB hoạt động trên nền tảng eth. Bookiebot/BB thực hiện 139 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,475.09 USD (76.92 ETH)

eth0x32a7c02e79c4ea1008dd6564b35f131428673c41 1 0 23:00 27/09/2023

Token Crust Network có mã ký hiệu là CRU hoạt động trên nền tảng eth. CRUST/CRU thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,339.64 USD (32.78 ETH)

eth0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 1 0 23:00 27/09/2023

Token Banana Gun có mã ký hiệu là BANANA hoạt động trên nền tảng eth. Banana/BANANA thực hiện 327 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 562,741.01 USD (351.63 ETH)

eth0xabec00542d141bddf58649bfe860c6449807237c 1 0 23:00 27/09/2023

Token CruxDecussata có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X.com/X thực hiện 315 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 434,052.68 USD (271.16 ETH)

bsc0xb64e280e9d1b5dbec4accedb2257a87b400db149 1 0 23:00 27/09/2023

Token Level Token có mã ký hiệu là LVL hoạt động trên nền tảng bsc. Level Token/LVL thực hiện 311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,366.08 USD (390.47 ETH)

eth0xf4d2888d29d722226fafa5d9b24f9164c092421e 1 0 23:00 27/09/2023

Token LOOKS có mã ký hiệu là LOOKS hoạt động trên nền tảng eth. LooksRare Token/LOOKS thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 237,450.10 USD (148.89 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 23:00 27/09/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,875.11 USD (51.45 ETH)

eth0x2559813bbb508c4c79e9ccce4703bcb1f149edd7 1 0 23:00 27/09/2023

Token Hourglass có mã ký hiệu là WAIT hoạt động trên nền tảng eth. HOURGLASS/WAIT thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,514.59 USD (83.02 ETH)

eth0x38cf11283de05cf1823b7804bc75068bd6296957 1 0 23:00 27/09/2023

Token MOONBOT có mã ký hiệu là MBOT hoạt động trên nền tảng eth. MOONBOT/MBOT thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,621.67 USD (31.82 ETH)

eth0xdbecdd726f6ad8e24afc78fe3cc8eb7b73c2d94d 1 0 23:00 27/09/2023

Token ChainTools có mã ký hiệu là CTLS hoạt động trên nền tảng eth. ChainTools/CTLS thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,990.91 USD (44.61 ETH)

eth0xa21af1050f7b26e0cff45ee51548254c41ed6b5c 1 0 23:00 27/09/2023

Token Osaka Protocol có mã ký hiệu là OSAK hoạt động trên nền tảng eth. Osaka Protocol/OSAK thực hiện 49 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,331.80 USD (64.01 ETH)

eth0x9bf1d7d63dd7a4ce167cf4866388226eeefa702e 1 0 23:00 27/09/2023

Token Ben có mã ký hiệu là BEN hoạt động trên nền tảng eth. Ben/BEN thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 208,170.02 USD (130.57 ETH)