Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xe22de36d999145784c2cce89c834f775a68c1711 1 0 09:20 27/03/2023

Token SwiftSwap có mã ký hiệu là SWS hoạt động trên nền tảng bsc. SwiftSwap/SWS thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 379.45 USD (1.16 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 09:00 27/03/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,665.08 USD (128.85 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 09:00 27/03/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 408 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 700,067.59 USD (396.32 ETH)

bsc0x9a3321e1acd3b9f6debee5e042dd2411a1742002 3 0 09:00 27/03/2023

Token PIGS có mã ký hiệu là AFP hoạt động trên nền tảng bsc. PIGS Token/AFP thực hiện 1,050 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,297.85 USD (200.18 ETH)

eth0xb4615aad766f6de3c55330099e907ff7f13f1582 1 0 09:00 27/03/2023

Token Onigiri Neko có mã ký hiệu là ONIGI hoạt động trên nền tảng eth. Onigiri Neko/ONIGI thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,611.66 USD (31.91 ETH)

bsc0x45289007706e7ee7b42b1fa506661d97740edfb4 1 0 09:00 27/03/2023

Token FLOKI CEO có mã ký hiệu là FLOKICEO hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI CEO/FLOKICEO thực hiện 940 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,028.73 USD (611.10 ETH)

arbitrum0x93b346b6bc2548da6a1e7d98e9a421b42541425b 1 0 09:00 27/03/2023

Token LUSD Stablecoin có mã ký hiệu là LUSD hoạt động trên nền tảng arbitrum. LUSD Stablecoin/LUSD thực hiện 259 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,493.40 USD (48.84 ETH)

arbitrum0xd6e7c8af05d2d06a76811d44917613bdd258b995 1 0 09:00 27/03/2023

Token Brr Protocol có mã ký hiệu là BRR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Brr Protocol/BRR thực hiện 778 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 956,234.13 USD (540.98 ETH)

bsc0x566a9eeac9a589bf0825222bca083ecdb9c86c82 1 0 09:00 27/03/2023

Token Libra Protocol có mã ký hiệu là LBR hoạt động trên nền tảng bsc. Libra Protocol/LBR thực hiện 259 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,025.70 USD (247.33 ETH)

bsc0x43f10fb99dbb8a80d1394cf452f255d4814e6495 1 0 09:00 27/03/2023

Token MsgSender có mã ký hiệu là MSG hoạt động trên nền tảng bsc. MsgSender/MSG thực hiện 544 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,416.35 USD (281.24 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 09:00 27/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 584 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 498,628.90 USD (281.64 ETH)

eth0xc9fe6e1c76210be83dc1b5b20ec7fd010b0b1d15 1 0 09:00 27/03/2023

Token Fringe có mã ký hiệu là FRIN hoạt động trên nền tảng eth. Fringe/FRIN thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,126.69 USD (104.31 ETH)

eth0x24da31e7bb182cb2cabfef1d88db19c2ae1f5572 1 0 09:00 27/03/2023

Token SHIKOKU INU có mã ký hiệu là SHIK hoạt động trên nền tảng eth. SHIKOKU INU/SHIK thực hiện 295 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 316,524.91 USD (179.36 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 09:00 27/03/2023

Token Mute có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 1,070 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,915,783.22 USD (1,650.36 ETH)

bsc0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 1 0 09:00 27/03/2023

Token Okratech có mã ký hiệu là ORT hoạt động trên nền tảng bsc. Okratech/ORT thực hiện 613 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,436.31 USD (405.73 ETH)

eth0x4b19c70da4c6fa4baa0660825e889d2f7eabc279 1 0 09:00 27/03/2023

Token Gamium có mã ký hiệu là GMM hoạt động trên nền tảng eth. Gamium [via ChainPort.io]/GMM thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 32,737.87 USD (18.52 ETH)

bsc0x5b6bf0c7f989de824677cfbd507d9635965e9cd3 1 0 09:00 27/03/2023

Token Gamium có mã ký hiệu là GMM hoạt động trên nền tảng bsc. Gamium/GMM thực hiện 1,520 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 850,670.71 USD (2,616.27 ETH)

bsc0x9776191f4ebbba7f358c1663bf82c0a0906c77fa 1 0 09:00 27/03/2023

Token Phoenix chain có mã ký hiệu là PHX hoạt động trên nền tảng bsc. Phoenix chain/PHX thực hiện 763 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 213,185.38 USD (652.46 ETH)

polygon0x59b5654a17ac44f3068b3882f298881433bb07ef 1 0 09:00 27/03/2023

Token CoinPoker Chips có mã ký hiệu là CHP hoạt động trên nền tảng polygon. CoinPoker Chips (PoS)/CHP thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,885.31 USD (78,863.99 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 09:00 27/03/2023

Token Falcon 9 có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,947.11 USD (61.11 ETH)

eth0x5f64ab1544d28732f0a24f4713c2c8ec0da089f0 1 0 09:00 27/03/2023

Token DEXTF Token có mã ký hiệu là DEXTF hoạt động trên nền tảng eth. DEXTF Token/DEXTF thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,622.55 USD (41.16 ETH)

eth0xc4ee0aa2d993ca7c9263ecfa26c6f7e13009d2b6 1 0 09:00 27/03/2023

Token Hoichi 芳一 có mã ký hiệu là HOICHI hoạt động trên nền tảng eth. Hoichi 芳一/HOICHI thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,821.60 USD (29.32 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 09:00 27/03/2023

Token 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 343 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 508,226.64 USD (288.01 ETH)

eth0x70401dfd142a16dc7031c56e862fc88cb9537ce0 1 0 09:00 27/03/2023

Token Bird.Money có mã ký hiệu là BIRD hoạt động trên nền tảng eth. Bird.Money/BIRD thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,284.07 USD (35.66 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 09:00 27/03/2023

Token Meta Apes Peel có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 357 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,892.81 USD (388.02 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 09:00 27/03/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 1,032 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,455,470.82 USD (823.00 ETH)

eth0xec213f83defb583af3a000b1c0ada660b1902a0f 1 0 09:00 27/03/2023

Token Presearch có mã ký hiệu là PRE hoạt động trên nền tảng eth. Presearch/PRE thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,879.43 USD (50.97 ETH)

bsc0x651cd665bd558175a956fb3d72206ea08eb3df5b 1 0 09:00 27/03/2023

Token Roseon token có mã ký hiệu là ROSN hoạt động trên nền tảng bsc. Roseon token/ROSN thực hiện 1,294 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 444,198.88 USD (1,359.87 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 09:00 27/03/2023

Token Shido Inu có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,709.38 USD (69.51 ETH)

eth0x31429d1856ad1377a8a0079410b297e1a9e214c2 1 0 09:00 27/03/2023

Token Angle có mã ký hiệu là ANGLE hoạt động trên nền tảng eth. ANGLE/ANGLE thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,039.33 USD (65.17 ETH)

arbitrum0xaaa6c1e32c55a7bfa8066a6fae9b42650f262418 1 0 09:00 27/03/2023

Token Ramses Exchange có mã ký hiệu là RAM hoạt động trên nền tảng arbitrum. Ramses/RAM thực hiện 372 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,066.83 USD (55.94 ETH)

eth0xf36c5f04127f7470834ed6f98bddc1be62aba48d 1 0 09:00 27/03/2023

Token CryptoAI có mã ký hiệu là CAI hoạt động trên nền tảng eth. CryptoAI/CAI thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,309.71 USD (36.92 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 09:00 27/03/2023

Token Games For A Living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 216 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,633.26 USD (324.39 ETH)

bsc0xed00fc7d48b57b81fe65d1ce71c0985e4cf442cb 1 0 09:00 27/03/2023

Token Chirpley có mã ký hiệu là CHRP hoạt động trên nền tảng bsc. Chirpley Token/CHRP thực hiện 324 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,111.93 USD (172.04 ETH)

bsc0x9f8a75436e7e808f3fb348182e0ea42d2dd467cd 1 0 09:00 27/03/2023

Token S-Wallet Protocol có mã ký hiệu là SWP hoạt động trên nền tảng bsc. S-Wallet Protocol/SWP thực hiện 546 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,910.33 USD (383.35 ETH)

arbitrum0x9eb6299e4bb6669e42cb295a254c8492f67ae2c6 1 0 09:00 27/03/2023

Token The Bet có mã ký hiệu là BET hoạt động trên nền tảng arbitrum. The Bet/BET thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,516.79 USD (31.39 ETH)

eth0xb53ecf1345cabee6ea1a65100ebb153cebcac40f 1 0 09:00 27/03/2023

Token Childhoods End có mã ký hiệu là O hoạt động trên nền tảng eth. Childhoods End/O thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,905.65 USD (35.07 ETH)

bsc0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb 1 0 09:00 27/03/2023

Token MarsDAO có mã ký hiệu là MDAO hoạt động trên nền tảng bsc. MarsDAO/MDAO thực hiện 164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,132.36 USD (243.38 ETH)

bsc0xe552fb52a4f19e44ef5a967632dbc320b0820639 1 0 09:00 27/03/2023

Token Metis có mã ký hiệu là Metis hoạt động trên nền tảng bsc. Metis Token/Metis thực hiện 327 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,390.45 USD (494.30 ETH)

arbitrum0xae6aab43c4f3e0cea4ab83752c278f8debaba689 1 0 09:00 27/03/2023

Token dForce có mã ký hiệu là DF hoạt động trên nền tảng arbitrum. dForce/DF thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 36,954.46 USD (21.08 ETH)