Cách khắc phục lỗi destination host unreachable la gì năm 2024

Tham gia 30-09-2008 Bài viết 5 Like 0 Thanked 0 Times in 0 Posts

Lỗi destination host unreachable. Giúp em sửa với!!!


 • 08-10-2008 16:30 Tham gia 09-06-2007 Location Hà Nội Bài viết 515 Like 0 Thanked 1 Time in 1 Post
  báo thề thì mất mạng là đùng rùi còn gì? lúc nó mất mạng thế thì thử coi lại modem xem, không thì gọi điện hỏi bọn cung cấp mạng ấy..

  câu lệnh Ping dùng để kiểm tra sự tồn tại của các máy khác trên mạng thui,. nó xuất phát từ tiếng gõ Ping Ping và sự phản hổi của nó. nếu có phản hồi là đc, nói chung câu lệnh này dùng để kiểm tra sự tồn tại không thôi, còn hỏng hóc là do modem, card mạng, hay do nhà cung cấp mạng.

  -
 • 09-10-2008 11:41

  Tham gia 30-09-2008 Bài viết 5 Like 0 Thanked 0 Times in 0 Posts ôi cảm ơn pác, sáng nay thằng ép pi ti đến sửa rồi. mạng chuẩn nắm

  Cách khắc phục lỗi destination host unreachable la gì năm 2024

  - 13-04-2011 21:49

  Tham gia 01-11-2007 Bài viết 19 Like 0 Thanked 0 Times in 0 Posts This article explains how to fix a destination host unreachable error on Windows devices, as well as how to add the correct gateway address for a destination host, and how to confirm the error is resolved.

  What Causes a Destination Host Unreachable Error?

  There are many possible reasons for getting a “destination host unreachable” error, including things as simple as erroneously connected cables or an overly aggressive firewall. As you can see from the details below, we're trying to ping a specific network device IP address, but the response we're getting doesn't provide much detail beyond the error itself: C:\Users\Me>ping 151.101.194.114

Pinging 151.101.194.114 with 64 bytes of data:

Reply from 151.101.194.114: Destination host unreachable So, what's going on here? In simple terms, we're trying to communicate with a device at the specified IP address, but the remote gateway is unable to direct our ping request to the host itself, and so it sends an echo message back to say that it can't be found.

How to Fix a Destination Host Unreachable Error

In diagnosing the error, it's useful to follow the steps to fix an IPv6 error first to see if they resolve your networking issues. If the problem persists, you need to look at your network infrastructure to establish where the issue is. For this example, we’re going to check our Default Gateway settings, then follow the steps to fix them.

 1. To start, we need to check our internet connection via a browser. For this example, we'll check google.com to see if it loads on our device. If it does, we know there's a problem on our local network, rather than a broader connection issue.
 2. Next, we're going to test our IPv6 connection to see if that's where the issue lies. To do this, open the Command Prompt and use the following command to ping your original IP address, but type "ping -6" to isolate the IPv6 line. C:\Users\Me>ping -6 151.101.194.114
 3. You should get a reply in the Command Prompt, which looks like this: Pinging 151.101.194.114 with 64 bytes of data: Reply from 151.101.194.1.241: Destination host unreachable. Reply from 151.101.194.1.241: Destination host unreachable. Reply from 151.101.194.1.241: Destination host unreachable. Reply from 151.101.194.1.241: Destination host unreachable.
 4. The above reply comes from IP address 151.101.194.1.241, which seems to relate to the remote gateway handling our request. To check this, run a traceroute using the following command: C:\Users\Me>tracert -6 -d 151.101.194.114
 5. You should get a response, and it should resemble the following: Tracing route 151.101.194.114 over a maximum of 30 hops: 1 1 ms 1 ms 1 ms 151.101.194.1.241 2 151.101.194.1.241 reports: Destination host unreachable. Trace complete.
 6. From this, we can make a judgment that 151.101.194.1.241 is configured as the default gateway. To check if this is as it should be, we can look at our IP settings via the netshell. To launch netshell, enter the following command: C:\Users\Me>netsh
 7. With netshell open, enter this command: netshell>interface ipv6 netshell interface ipv6>showconfig
 8. The response will show our Local Area Connection details, with a reference line for the Default Gateway. In our example we see the following:

  Default Gateway 151.101.194.1.241 This confirms that 151.101.194.1.241 is currently configured as the default gateway, but when we look at our actual device's IP address, we see it's slightly different: 151.101.194.1.244.

  How to Add the Correct Gateway Address for a Destination Host

  From the information gained above, we can see we need to add the correct gateway address via our Local Area Network (LAN) settings. To do this, follow these steps.
 9. Select Settings > Network and Internet > Network Connections.
 10. Right-click the relevant Local Area Network. Then, select Properties.
 11. From the list, select Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6). Next, select Properties.
 12. In the Properties tab, change the Default Gateway to the correct address. So, in this example, we change "151.101.194.1.241" to "151.101.194.1.244."
 13. Press OK to save the changes.

  Extra: How to Check if Destination Host Unreachable Error Is Resolved To check if the issue is resolved, go back to the Command Prompt and exit the netshell using the following command:

  netsh interface ipv6>exit
 14. Now, we're ready to try our ping test once more, using this command: C:\Users\Me>ping -6 151.101.194.114
 15. Just as before, the ping should come back with a reply showing the new Default Gateway. Pinging 151.101.194.114 with 64 bytes of data: 64 bytes from 151.101.194.114: icmp_seq=0 ttl=57 time=27.205 ms 64 bytes from 151.101.194.114: icmp_seq=1 ttl=57 time=14.109 ms 64 bytes from 151.101.194.114: icmp_seq=2 ttl=57 time=13.887 ms 64 bytes from 151.101.194.114: icmp_seq=3 ttl=57 time=13.954 ms 64 bytes from 151.101.194.114: icmp_seq=4 ttl=57 time=18.269 ms
 16. As we can see, our ping test is now working and our connection is running as expected.

  FAQ

  A request timeout error means that your request was received, but the host took too long to respond. A destination host unreachable error, on the other hand, means that your request couldn't reach the host.

  The ping command is used to test the ability of the source computer to reach a specified destination computer. It sends Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo request messages to the destination computer and waits for a response.

  Destination host unreachable là lỗi gì?

  Lỗi destination host unreachable thường xảy ra khi một máy tính cố gắng kết nối đến một máy tính khác nhưng không thể kết nối được. Hiểu đơn giản thì lỗi ”destination host unreachable” sẽ xuất hiện vì các gói ping của bạn không thể tìm đường đến IP đích hay không thể tìm được máy chủ.

  Lỗi unreachable là gì?

  Device is Unreachable là gì? Device is Unreachable (mã lỗi 0x80070141) tạm dịch là thiết bị không thể truy cập là lỗi hệ thống phát sinh trong quá trình sao chép, chuyển file từ thiết bị USB, thẻ nhớ hay từ bộ nhớ trong điện thoại, máy tính bảng của bạn đến máy tính.